آلازیا توضیح می دهد: “این ایده كه منطقه Carmagnola می تواند به یك تاسیسات ملی برای نگهداری پسماند رادیواكتیو تبدیل شود ،” فقط می تواند نگرانی اساسی باشد. ” غیرقابل قبول است که هیچ تقابلی با مقامات منطقه ای و محلی در مورد چنین موضوعات مهمی وجود نداشته باشد. ” وی گفت: “به عنوان رئیس شورای منطقه ای.” این اقدامات برای شفاف سازی و اجرای کلیه ابزارهای حفاظت از سلامت شهروندان انجام خواهد شد و حفاظت از سرزمینهای ما “.

آلاسیا می افزاید: “سوگین” به من اطمینان می دهد كه این نهادها هستند. پادشاهقبل از اتخاذ تصمیمی از شهرداران مناطق مربوطه مشاوره و مشارکت می شود ».

9 ژانویه 2021 | 15:02

© پخش مجدد ذخیره شده استدیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *