درختان ، درختچه ها و گیاهان زینتی ، مقاوم یا نسبتا" مقاوم به خشکی مناسب فضای در اقلیم هفت باغ علوی

modir 05 بهمن 1396