ضوابط و شرابط دریافت انشعاب

modir 25 مهر 1391

alt

شرایط وابسته به تقاضای انشعاب آب و فاضلاب


فرم درخواست انشعاب آب-فاضلاب


شرایط ساخت و ساز در محور هفت باغ


مدارک مورد نیاز جهت اخذ انشعاب آب


تعهدنامه ساخت و ساز (دهکده ها، تیپ الف و ب و ....)


فرم نصب کنتور


فرم شرایط وابسته به تقاضای  انشعاب آب و فاضلاب 1